Politika kvality organizace Systémové bednění s.r.o.

Vedení společnosti Systémové bednění s.r.o. se ztotožňuje s kritérii normy ISO 9001 a vyhlašuje politiku kvality jako základní článek strategie společnosti. Záměrem společnosti je dosažení kvality poskytovaných výrobků a služeb na vysoké úrovni dodržováním zásad zavedeného systému kvality. Tohoto cíle se daří společnosti pravidelně dosahovat. Svědčí o tom vyjádření našich zákazníků i to, že jsme již šestkrát obhájili.

Hlavní principy politiky kvality organizace:

  • úroveň požadovaných výrobků a služeb musí splňovat požadavky zákazníků amusí být srovnatelná s úrovní výrobků a služeb poskytovaných nejlepšími firmami v oboru nebo je předčit
  • dílčí cíle kvality jsou vždy jasně formulovány a schvalovány poradou vedení společnosti a uváděny v zápise z porady, pracovníci společnosti jsou s nimi seznamováni a pravidelně se vyhodnocuje jejich dosahování při přezkoumávání vedením společnosti
  • vyhlašované cíle kvality směřují vždy k naplnění PK a neustálému zlepšování SMK
  • všichni pracovníci společnosti dbají na to, aby jméno společnosti bylo vždy spojováno s kvalitou, úkoly byly plněny přesně a včas, chování k zákazníkovi a spolupracovníkům bylo vždy korektní a přátelské
  • cíle kvality jsou dosahovány úsilím všech pracovníků společnosti při využívání metod uznávání zásad „vnitřního zákazníka“ tj., že každý spolupracovník je považován za zákazníka a také soustavným vlivem na kvalitu výrobků a služeb používaných od dodavatelů
  • plánováním rizik, jejich analýzou a opatřeními proti nim snižovat nebo zcela eliminovat jejich vznik či negativní vliv